Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Građevinsko-tehnička zaštita od požara

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Kablovi se protežu duž velikih građevina i pri tome prolaze kroz zidove i plafone koji ograđuju granice protivpožarnih sektora, pri čemu trajanje otpornosti na požar delova građevine kroz koje kablovi prolaze, treba osigurati posebnim zaprekama. Osim toga kablovi se često polažu u hodnicima koji u slučaju požara služe kao evakuacijski putevi pa se zbog toga ti hodnici moraju zaštiti od vatre i dima.

Kablovski kanali štite kablove i vodove prilikom delovanja požara spolja i time garantuju da električna postrojenja i agregati u slučaju požara ostanu u funkciji. Ovi kanali štite evakuacione puteve od posledica požara na kabovima. Vatra ostaje “zarobljena” u kanalu, a evakuacioni put je potpuno upotrebljiv.

Kablovske pregrade zatvaraju otvore provoda kablova kroz zidove i plafonove i mogu se izvesti na više načina:
- kao meke pregrade od ploča kamene vune u kombinaciji sa slojem od endotermički djelujućeg protivpožarnog premaza,
- kao čvrsta protivpožarna pregrada, prethodno pripremljen za upotrebu
- pregrada od elastičnih gotovih elemenata za polaganje bez prašine, npr. u prostorijama s kompjuterima i prostorijama za koje je potrebna velika čistoća
- kombinovane pregrade za istovremeno postavljanje električnih kablova i cevi kroz jedan zajenički otvor Kroz protivpožarnu pregradu mogu se postavljati kablovi svih vrsta i prečnika.

OVLAŠĆENJA

A)

Ovlašćenje MUP-a Srbije, za izradu glavnog projekta zaštite od požara

B)

Ovlašćenje MUP-a Srbije, za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara:

 

B1)

Izrada projekta stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema

B2)

Izrada projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema

B3)

Izrada projekta stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema

B5)

Projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima

B6)

Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote