Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Izrada glavnog projekta zaštite od požara

Glavni projekat zaštite od požara izrađuje se za objekte javne namene (bioskopi, škole, hoteli, stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila, sportske hale, galerije, muzeje i sl.) kao i za stambene i stambeno-poslovne objekte čija je visina veća od 22m, objekte blokovskog tipa, proizvodne i skladišne objekte i elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 110 kV i više.

Glavni projekat zaštite od požara izrađuje privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje Ministarstva za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu projekta zaštite od požara.

Na osnovu zakona zaštite od požara Glavni  projekat  zaštite  od  požara,  kao  sastavni  deo  tehničke  dokumentacije  za  izgradnju  objekata  utvrđenih  ovim zakonom, sadrži:

Tekstualna dokumentacija glavnog projekta zaštite od požara sadrži tehnički izveštaj (podaci o lokaciji objekta, klasifikaciji objekta u pogledu zaštite od požara, podelu objekata na požarne sektore, definisanje evakuacionih puteva, izbor materijala za konstrukcije koje treba da budu otporne prema požaru, izbor materijala za enterijer za koji postoje posebni zahtevi u pogledu otpornosti prema požaru, procenu opasnosti od požara koja potice od tehnološkog procesa i materija koje se u njima koriste ili uskladištavaju, opis instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova kao i opis stabilnih i mobilnih instalacija i uredaja za gašenje požara, evakuacione puteve za spasavanje lica i imovine, izbor mobilne opreme za gašenje požara i dr.).

Numerička dokumentacija glavnog projekta zaštite od požara sadrži:

Grafička dokumentacija glavnog projekta zaštite od požara sadrži:

Ministarstvo daje saglasnost na projektnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na zaštitu od požara, za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju:

OVLAŠĆENJA

A)

Ovlašćenje MUP-a Srbije, za izradu glavnog projekta zaštite od požara

B)

Ovlašćenje MUP-a Srbije, za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara:

 

B1)

Izrada projekta stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema

B2)

Izrada projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema

B3)

Izrada projekta stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema

B5)

Projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima

B6)

Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote