Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

O nama

DOO„ELSAT“ je osnovan 1992. godine kao preduzeće čija je osnovna delatnost proizvodnja, instalacije i montaža opreme u oblasti slabe struje i to: antenski sistemi, protivprovalni alarmi, zaštita od požara, detekcija gasa, interfoni, video nadzor, ozvučenje, evidencija radnog vremena i kontrola pristupa, telefonija, računarske mreže, hotelski sistemi (hotelske brave, SOS pozivi, centralni sat), automatske rampe i kapije, ...

Pored instalacija slabe struje ELSAT se bavi i elektroenergetskim instalacijama u poslovnim objektima i kod individualnih korisnika.

„ELSAT“ je proizvodnjom počeo da se bavi 1997. godine, proizvodeći delove ili sklopove u oblasti u kojima se bavi montažom, ali pre svega u antenskim sistemima. „ELSAT“ ima 19 stalno zaposlenih radnika. "ELSAT" poseduje rešenje MUP-a Republike Srbije za bavljenje poslovima zaštite od požara, odnosno poslovima projektovanja uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara kao i kontrolnog ispitivanja i servisiranja stabilnih sistema za dojavu požara.

„ELSAT“ poseduje Sertifikat ISO 9001 za poslove ugradnje sistema tehničke i protiv-požarne zaštite, instalacija jake i slabe struje, kao i za proizvodnju opreme za antenske sisteme, kao i licencu Inženjerske komore Srbije za projektovanje i izvođenje radova.

MISIJA

ELSAT zadovoljava potreba osnivača i zaposlenih, u unapređenju njihovih procesa rada, zadovoljenju potrošača i obezbeđenju kvaliteta života i uslova društvenih potreba. Ove potrebe zadovoljava kombinovanjem proizvoda, usluga i specifičnih rešenja, prilagođenih konkretnim potrebama klijenata kroz projektovanje i izvođenje najsavremenijih rešenja koja će im povećati bezbednost, ubrzati komunikaciju, olakšati život, smanjiti napor, stvoriti slobodno vreme i na taj način pomoći da postignu sopstveni uspeh.

Naši klijenti su pojedinačni korisnici i velike korporacije, koje sa jednim partnerom žele da reše probleme u više oblasti.

Težimo da ostanemo lider u regionu zapadne Srbije i pozicioniramo se kao organizacija sa značajnim tržišnim udelom i atraktivnom pozicijom u regionu centralne Srbije i području Grada Beograda.

Naša komparativna prednost je da smo malo preduzeće, sa veoma stručnim, mladim i iskusnim kadrom, koji se neprekidno usavršava. Prednost proističe iz ideje vodilje:

"PROŠLO JE VREME DA VELIKI JEDU MALE, SADA - BRZI JEDU SPORE"

VIZIJA

ELSAT će ostati regionalni lider u zapadnoj Srbiji i povećaće svoje prisustvo u ostalim regionima. Biće prepoznatljiv kao lider u projektovanju, izvođenju i održavanju. po tome što stalno postavlja više standarde, poseduje sve licence za stručni rad, a poseban akcenat daje na poslove u oblasti protivpožarne zaštite, koja je zakonom uređena.

Strateški ćemo se povezivati sa odabranim dobavljačima i kupcima. Nastavićemo intenzivan razvoj, ulagaćemo u stručno osposobljavanje zaposlenih, i njihov viši standard.

Bićemo sinonim za kompaniju koja posluje u skladu sa vremenom koje dolazi, koja na budućnost gleda kao mogućnost za uspeh, ali ne po svaku cenu, jer:

"NAŠU SADAŠNJOST NISMO NASLEDILI OD SVOJIH RODITELJA, VEĆ SMO POZAJMILI OD SVOJE DECE I MORAMO IM JE VRATITI. „

POLITIKA KVALITETA

Najviše rukovodstvo DOO "ELSAT" uspostavlja sledeću Politiku kvaliteta kao dokument kojim utvrđuje misiju i viziju, kao i strategiju za njihovo ostvarenje:

POLITIKA KVALITETA

DOO „ELSAT“ utvrđuje ovu Politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će usluge koje pruža i proizvodi koje isporučuje ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika i zahteve važećih zakona i propisa, kao i radi poboljšavanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom.

Cilj DOO „ELSAT“ je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu kvaliteta svojih proizvoda u domenu '' Ugradnja sistema tehničke i PPZ zaštite, instalacija jake i slabe struje i proizvodnje opreme za antenske sisteme“.

Ovaj cilj DOO „ELSAT“ ostvaruje težnjom za radom bez greške, sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda

ISO 9001: 2000,

što obuhvata:
* Mere za povećanje zadovoljenja korisnika;
* Ostvarenje liderske uloge rukovodstva;
* Stalnu modernizaciju opreme i obuku kadrova;
* Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesu proizvodnje;
* Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljenju korisnika;
* Stalno poboljšavanje kvaliteta proizvoda;
* Odlučivanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na proizvod i procese proizvodnje i
* Razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima.

Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava DOO „ELSAT“ u naporima za stalno poboljšavanje efektivnosti rada i sistema menadžmenta kvalitetom.

Sa poštovanjem, Dragan Stefanović,
Direktor Čačak, Maj 2009.