Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Odimljavanje

Prema najnovijim saznanjima dim i otrovni gasovi nastali u slučaju požara i sličnih akcidenata ugrožavaju zdravlje i živote ljudi. Osnovni princip na kome se baziraju sistemi dimne i toplotne ventilacije je odstranjivanje toplote i dima iz objekta koji se nalazi u požaru naglašavajući pri tom zaštitu ljudskih života i vlasništva.

U početnim fazama požara toplota, dim i vreli gasovi se dižu do plafona, a zatim se šire i obrazuju gust sloj koji se spušta ka dole. Ranim otvaranjem krovne ventilacije podstiče se kontinualno odstranjivanje toplote i dima, i na taj način se ostvaruje pokušaj postizanja ravnoteže između stope po kojoj se proizvode toksični užareni gasovi i stope u kojoj se isti izbacuju van putem dimnih odvoda. Cilj ventilacije je da se obezbedi dovoljno jasna vidljivost, evakuacija i da se vatrogascima omogući prilaz. Takođe, putem ventilacionih otvora smanjuje se temperature i rizik od urušavanja objekta.

Otvaranjem dimnih i toplotnih odvoda sprečavamo porast temperature unutar objekta i time odlažemo početak organskih pirolitičkih procesa koje svaki požar nosi sa sobom, kao i devastaciju konstrukcije samog objekta.

 

 

Najvažnija komponenta sistema je elektromehanički pokretač (Aktuator) koji se koristi za otvaranje dimnog odvoda, žaluzine ili rešetke.

Kompletan sistem dimne ventilacije sadrži komponente: kontrolni panel, centralnu jedinicu za upravljanje, rucne i opticke javljace za dojavu pojave požara, jedan ili dva lancana elektropokretaca koji mogu otvarati krovne prozore i prozore na zidovima objekta. Sistem je opremljen nezavisnim napajanjem, ima mogucnost procesorskog nadzora sistema 24 sata, detekciju kvara i alarma kao i niz razlicitih mogucnosti podešavanja vremena dnevne ventilacije.

OVLAŠĆENJA

A)

Ovlašćenje MUP-a Srbije, za izradu glavnog projekta zaštite od požara

B)

Ovlašćenje MUP-a Srbije, za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara:

 

B1)

Izrada projekta stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema

B2)

Izrada projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema

B3)

Izrada projekta stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema

B5)

Projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima

B6)

Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote